KUONOLA OY:N SPA- ja PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN EHDOT

Päivitetty 17.3.2021

Ehtojen soveltamisala: 

Näitä ehtoja sovelletaan, kun kuluttaja-asiakas (jäljempänä ”Asiakas”) ostaa Kuonola Oy:n (jäljempänä ”Kuonola”) seura- tai harrastuseläimille suunnattuja eläimen hoitoon ja säilytykseen liittyviä palveluita, kuten päivähoito, trimmaus, kynsienleikkuu- tai turkinhoitopalveluita (jäljempänä ”Palvelu”). Kuonola Oy ei tarjoa eläinlääkäri- tai –lääkintäpalveluita. 

Palvelusta sopiminen:

Asiakas voi varata ajan Palveluun puhelimitse tai muilla Kuonolan tarjoamilla tavoilla. Palvelun tarkemmasta sisällöstä sovitaan joko varaushetkellä tai viimeistään silloin, kun eläin tuodaan Palveluun. Kuonola toteuttaa Palvelun sen mukaisesti, mitä eläintä tuotaessa on sovittu. 

Palvelun suorittaminen:

Kuonola suorittaa Palvelun sovittuna ajankohtana sekä asianmukaisella huolellisuudella ja ammattitaidolla.

Mikäli asiakas on valinnut palvelua suorittamaan tietyn trimmaajan ja kyseenomainen trimmaaja on estynyt poikkeuksellisesti suorittamasta palvelua, Kuonolalla on oikeus suorittaa palvelu sovittuna aikana toisen vapaana olevan trimmaajan toimesta. Mikäli Kuonola ei löydä palvelun suorittamiseen vapaata kapasiteettia, aika perutaan ja varaus tehdään uudelleen.  


Kuonolalla on oikeus harkintansa mukaan kieltäytyä Palvelun suorittamisesta, jos eläintä käytetään poliisikoirana, puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen koirana, vartiokoirana, paimenkoirana, rekikoirana, opas- tai avustuskoirana tai muihin vastaaviin tarkoituksiin, joihin voi liittyä ansaintatarkoitus tai joista syistä eläimellä voi olla omistajalleen muuta merkitystä kuin mitä lemmikkieläimellä tavanomaisesti on.

Asiakkaan velvollisuudet: Asiakas vastaa siitä, että: 

– Asiakkaan Palvelun suorittamista varten antamat tiedot, mukaan lukien Asiakkaan yhteystiedot, ovat oikeat. 

– Eläimellä ei Palveluun tuotaessa ole loisia eikä se sairasta mitään tarttuvaa tautia. Mikäli eläin on Palveluun tuotaessa sairastanut tarttuvaa tautia tai sen havaitaan tuoneen loisia, Asiakas vastaa Kuonolalle sekä kolmansille sairaudesta tai loisista aiheutuneista kustannuksista ja vahingoista täysimääräisesti.

– Eläin on Palveluun soveltuva (esim. käytöksensä perusteella), ja että Kuonolalle on annettu kaikki sellaiset tarpeelliset tiedot, joilla voi olla Palvelun suorittamisen kannalta merkitystä. Tällaisia tietoja voi esimerkiksi olla tieto eläimen käytöshäiriöstä tai siitä, että eläimellä on sydän- tai lonkkavika tai se kärsii muusta sellaisesta sairaudesta, joka ei voi tarttua muihin eläimiin tai ihmisiin, mutta jolla voi merkitystä Palvelun suorittamisen kannalta. 

– Eläimellä on Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran kulloinkin voimassa olevien suositusten mukaiset voimassaolevat rokotukset.

– Asiakkaalla on omistusoikeus eläimeen tai hänellä on muutoin laillinen oikeus hankkia eläimelle Palvelu.

– Asiakas tai Asiakkaan valtuuttama henkilö noutaa eläimen sovittuna ajankohtana. Jos Asiakas viivästyy sovitusta noutoajankohdasta, Asiakas on velvollinen ilmoittamaan viivästyksestä Kuonolalle heti, kun viivästys on tiedossa, ja Kuonolalla on oikeus veloittaa Asiakkaalta myöhästymisestä Kuonolalle aiheutuneet kustannukset, kuten eläimen säilytyskustannukset. Noudon myöhästyminen jokaiselta alkavalta puolelta tunnilta 30 euroa. Kuonolalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta säilyttää noutamatta jätettyä eläintä. Mikäli Asiakas ei nouda eläintä sovitusti ja viimeistään saman päivän aikana Palvelua tarjoavan toimipisteen aukioloaikana, Kuonolalla on oikeus toimia kuin eläin olisi löytöeläin (mm. toimituttaa eläin lain mukaiseen talteenottopaikkaan). Kustannuksista vastaa Asiakas. 

Hinnat:

Kuonola voi antaa Asiakkaalle suuntaa-antavan hintatiedon Palvelua varattaessa. Lopullinen hinta muodostuu kuitenkin Kuonolan kulloinkin voimassa olevien hintojen määräytymisperusteiden mukaisesti, ellei Asiakkaan kanssa ole erikseen sovittu kiinteästä hinnasta. Jos Palvelun suorittamiseen on käytetty sellainen Palvelulle varattu aika, joka tavanomaisesti riittää kyseisen Palvelun suorittamiseen, mutta Palvelua ei ole saatu eläimestä johtuvasta syystä (esim. eläimen poikkeuksellinen käyttäytyminen) suoritettua loppuun, Kuonolalla on sanotusta huolimatta oikeus veloittaa Asiakkaalta Palvelun koko hinta. Jos Asiakkaalle on annettu eläintä tuotaessa hinta-arvio tietyn Palvelun suorittamisesta, lopullinen hinta saa ylittää arvion enintään 15 prosentilla. Hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Jos palvelua ei ole saatu asiakkaan myöhästymisestä johtuen suoritettua loppuun tai viimeisteltyä, Kuonolalla on sanotusta huolimatta oikeus veloittaa Asiakkaalta Palvelun koko hinta. Myöhästymistapauksissa asiakkaan on otettava huomioon, että trimmauksen lopputulos ei välttämättä vastaa sitä, mikä se olisi ollut, jos palvelun suorittamiseen olisi ollut käytettävissä oikea aika. Kuonola ei vastaa tällöin trimmauksen lopputuloksen puutteellisuuksista. Myöhästymistapauksissa asiakas voi tarvittaessa varata uuden maksullisen ajan lopullista siistimistä varten, ellei tilanne poikkeuksellisesti salli ajan pidentämistä jo paikan päällä.

Lisätyöt:

Jos Kuonola Palvelua suorittaessa havaitsee, että Palvelun suorittamisen yhteydessä on tarkoituksenmukaista suorittaa sovittuun Palveluun sisältymättömiä lisätöitä, Kuonola pyrkii tavoittamaan Asiakkaan puhelimitse pyytääkseen Asiakkaalta luvan lisätöiden tekemiseen. Jos Asiakasta ei tavoiteta, Kuonolalla on siitä huolimatta oikeus ilman Asiakkaan lupaa suorittaa kyseiset lisätyöt ja veloittaa ne Asiakkaalta edellyttäen, että mahdollisesti annettu enimmäishinta ei ylity, ja lisätöistä perittävät kustannukset ovat kohtuulliset suhteessa Palvelun hintaan tai siitä annettuun hinta-arvioon. Selvyyden vuoksi todetaan, että Kuonolalla ei edellä todetusta huolimatta missään tilanteessa ole velvollisuutta lisätöiden tekemiseen, vaikka ne havaittaisiin tarpeellisiksi.

Maksuehdot:

Asiakkaan tulee maksaa Palvelu viimeistään eläimen sovittuna noutoajankohtana. Jos Asiakas ei maksa Palvelua sovittuna ajankohtana, Asiakkaan tulee maksaa viivästyneelle määrälle kulloinkin voimassa olevan korkolain mukaista viivästyskorkoa sekä korvata Kuonolalle velan perinnästä aiheutuneet kohtuulliset ja tarpeelliset kulut. 

Peruutukset:

Asiakkaan tulee peruuttaa Palveluun varaamansa aika viimeistään 24 tuntia ennen varattua aikaa. Mikäli varaus peruutetaan myöhemmin kuin 24 tuntia ennen varattua aikaa, Kuonolalla on oikeus veloittaa Asiakkaalta varatun palvelun koko hinta

Eläimen sairastuminen, loukkaantuminen ja muut ongelmatilanteet:

Asiakas tai eläimen omistaja vastaa eläimen sairaudesta, sairastumisesta, loukkaantumisesta, kuolemasta, katoamisesta tai muusta syystä (esimerkiksi karkaaminen) eläimelle aiheutuneesta vahingosta, ellei vahinko johdu Kuonolan huolimattomuudesta tai tahallisuudesta. Eläimen sairastuessa tai loukkaantuessa sekä muissa ongelmatilanteissa Kuonola pyrkii olemaan yhteydessä Asiakkaaseen hänen ilmoittamiensa yhteystietojen kautta. Asiakas vastaa siitä, että hän on tavoitettavissa Palvelun suorittamisen aikana antamistaan yhteystiedoista. Kuonolalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta viedä eläin valitsemaansa eläinlääkäriin hoidettavaksi. Kuonolalla on myös oikeus veloittaa Asiakkaalta lääkärinhoidosta ja lääkityksestä aiheutuneet kulut ja kuljetusmaksut täysimääräisesti, ellei kyse ole Kuonolan huolimattomuudesta tai tahallisuudesta aiheutuneesta vahingosta. Lisäksi Kuonolalla on oikeus keskeyttää Palvelun suorittaminen ja pyytää omistajaa noutamaan eläin niin pian kuin mahdollista, jos Palvelua ei eläimestä johtuvasta syystä (esim. eläimen käytöksen vuoksi) voida turvallisesti suorittaa. Kuonolalla on tällöin kuitenkin oikeus periä palkkio edellä kohdassa ”Hinnat” kuvatun mukaisesti. 

Eläimen aiheuttamat vahingot:

Asiakas vastaa täysimääräisesti eläimen aiheuttamista esine- ja henkilövahingoista sekä muista vahingoista paitsi, milloin vahinko on aiheutunut Kuonolan huolimattomuudesta tai tahallisuudesta. 

Virhevastuu ja vastuunrajoitukset:

Kuonola vastaa Palvelun virheestä kulloinkin voimassa olevan pakottavan kuluttajansuojalainsäädännön mukaisesti. Jos Asiakas havaitsee virheen, Asiakkaan tulee esittää Kuonolalle reklamaatio välittömästi sovittuna eläimen noutoajankohtana, ja viimeistään kuitenkin seitsemän (7) päivän kuluessa noutoajankohdasta. Kuonolan korvausvastuu Palvelusta eläimelle aiheutuneesta vahingosta rajoittuu enintään Palvelun kohteena olevan eläimen hankinta-arvoon (summa, jonka omistaja maksoi eläimestä sen myyjälle ostohetkellä), ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Kuonola ei missään tilanteessa vastaa Palvelusta tai Palvelun virheestä aiheutuneista välillisistä vahingoista paitsi, jos vahinko on johtunut Kuonolan huolimattomuudesta tai tahallisuudesta. 

Henkilötiedot:

Kuonola käsittelee Asiakkaan henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla. Tietoa henkilötietojen käsittelystä ja oikeuksista on Kuonolan tietosuojaselosteessa https://…….. Kuonolan käyttämän verkkovarauspalvelun henkilötietojen käytöstä löytyy tietoa DigitalBookersin rekisteriselosteesta: https://support.digitalbooker.com/fi/privacy

Markkinointi:

Asiakkaalle voidaan lähettää Kuonolan palveluihin liittyvää asiakas- ja/tai etuviestintää.

Valokuvat:

Kuonola voi Asiakkaan suostumuksella ja ilman Asiakkaalle suoritettavaa korvausta ottaa eläimestä valokuvia ja käyttää niitä viestintä- ja markkinointitarkoituksiin valitsemissaan medioissa, mukaan lukien internet ja sosiaalinen media. Kuonolalla ei ole velvollisuutta ilmaista eläimen tai sen omistajan nimeä kuvaa käyttäessään. 

Laki ja riidanratkaisu:

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopijapuolten väliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan keskinäisin neuvotteluin. Toissijaisesti riidat saatetaan Helsingin käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Asiakkaalla on kuitenkin aina mahdollisuus viedä riita oman kotipaikkansa käräjäoikeuden tai kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

DigitalBooker Loppukäyttäjäehdot (”Ehdot”)

Päivitetty 25 toukokuuta 2018

1 Soveltamisala

Lue nämä Ehdot huolella. Rekisteröitymällä DigitalBooker -palveluun (”Palvelu”) tai käyttämällä Palvelua hyväksyt nämä Ehdot omasta puolestasi, ja jos käytät Palvelua edustamasi yhteisön puolesta, edustamasi yhteisön puolesta. 

Mikäli et hyväksy ehtoja, sinä tai edustamasi yhteisö ei ole oikeutettu käyttämään Palvelua. Sinä tai edustamasi yhteisö, jonka puolesta olet hyväksynyt Ehdot, on jäljempänä “Sinä”. 

Henkilö, joka hyväksyy Ehdot edustamansa yhteisön puolesta vahvistaa, että hänellä on oikeus tehdä sitova sopimus edustamansa yhteisön puolesta. 

Jos Sinä et ole vielä 18-vuotias, sinun pitää hankkia myös huoltajiesi hyväksyntä ennen kuin hyväksyt nämä Ehdot. 

Visma Passeli Oy, joka omistaa Palvelun DigitalBooker, on näissä Ehdoissa ”me” tai ”DigitalBooker”.

Nämä Ehdot sisältävät myös Tietosuojaselosteen.

2 Palvelu ja sen kautta varatut palvelut

Palvelun kautta voi varata aikoja kolmansien osapuolten (”Myyjät”) palveluihin. 

DigitalBooker ei ole palveluiden myyjä tai markkinoija, vaan Myyjät vastaavat niiden markkinoinnista, myynnistä, mahdollisista takuista ja virheistä ja oikeiden tietojen antamisesta.

DigitalBooker ei ole vastuussa Myyjien sivuista, varausehdoista tai siitä, että Myyjät noudattavat teidän välillänne olevaa sopimusta palvelusta tai sen varauksesta. Sinun pitää esittää kaikki Palvelun kautta varaamiasi palveluita koskevat reklamaatiot ja tiedustelut suoraan Myyjälle. Nämä Ehdot ovat pätevyysjärjestyksessä edellä Myyjien varausehtoja tai muita Myyjien ehtoja, ja DigitalBooker ei ole sidottu Myyjien varausehtoihin tai muihin Myyjien ehtoihin.

Myös Myyjä on henkilötietojesi rekisterinpitäjä, joka vastaa käsittelynsä lainmukaisuudesta. 

Palvelu voi sisältää myös kolmansien osapuolten mainoksia tai muita linkkejä kolmansien osapuolten sivuille tai palveluihin. Jos käytät tällaisia linkkejä, poistut Palvelusta ja siirryt kolmannen osapuolen palveluun omalla riskilläsi. DigitalBooker ei ole vastuussa tällaisista mainoksista tai kolmansien osapuolten sivuista ja palveluista. 

Sekä Myyjä että DigitalBooker voi lähettää sinulle markkinointiviestejä liittyen palveluun tai vastaaviin palveluihin. Voit kieltäytyä tarjouksista ja tiedotteista oman käyttäjätilisi asetuksista.

DigitalBooker:illa on oikeus muuttaa Palvelua haluamallaan tavalla koska tahansa. 

DigitalBooker:illa on oikeus tilapäisesti sulkea Palvelu tai keskeyttää pääsy siihen.

Sinun tulee hankkia kustannuksellasi Palvelun käyttämiseksi tarpeelliset laitteet, ohjelmistot ja tietoliikenneyhteydet (kuten esimerkiksi yhteydet matkaviestintäverkkoon ja Internetiin) ja niiden tietoturvan ja päivitykset DigitalBooker:in kulloinkin antamien yhteensopivuusedellytysten mukaisesti. Häiriöitä mahdollisesti tuottavien laitteiden ja ohjelmistojen tai tietojen/aineistojen käyttäminen on välittömästi lopetettava.

3 Käyttöoikeus

Edellyttäen, että noudatat näitä Ehtoja, Sinulla on ei-yksinomainen ja ei-siirettävissä oleva oikeus käyttää Palvelun suunniteltuja käyttöominaisuuksia varataksesi aikoja Myyjien palveluihin DigitalBooker:in kulloinkin antamien ohjeiden mukaisesti. Saat käyttää Dokumentaatiota (kuten määritelty alla tässä kohdassa 3) omassa käytössäsi käyttääksesi Palvelua näiden Ehtojen mukaisesti. 

Sinä saat käyttää Palvelua päätelaitteen tai päätelaitteiden (kuten tietokone tai älypuhelin) (”Laite”) kautta.

Käyttöoikeutta rajoittavat seuraavat ehdot: a) Sinä et saa kopioida (pysyvästi tai tilapäisesti) Palvelua missään muodossa kokonaan tai osittain muutoin, kuin Palvelun käyttämiseksi DigitalBooker:in ohjeiden mukaan; b) Sinä et saa laajemmin, kuin pakottava soveltuva laki määrää, purkaa, muokata, toisintaa, korjata, muuttaa Palvelua, taikka luoda Palvelusta johdannaisia teoksia tai pyrkiä selvittämään tai selvityttämään Palvelun taustalla olevia ideoita tai ajatuksia tai ohjelmiston lähdekoodia; c) Palvelua ei saa vuokrata, alilisensioida, edelleen luovuttaa, siirtää, antaa kolmannelle pääsyä tai käyttöoikeutta siihen tai myydä sitä kolmannelle osapuolelle; e) Palvelussa olevia tekijänoikeusmerkintöjä, tavaramerkkejä tai muita merkkejä ei saa poistaa, peittää tai muuttaa. Palvelussa olevia mainoksia ei saa myöskään poistaa, peittää tai muuttaa; f) DigitalBooker:in toimittamaa tai Palvelussa olevaa kirjallista tai sähköistä materiaalia (”Dokumentaatio”) ei saa kopioida tai muuttaa. Sähköisen materiaalin saa kuitenkin kopioida, jos se on välttämätöntä sähköiseen materiaaliin tutustumiseksi; g) et saa yrittää murtautua Palvelun mihinkään osiin; tai h) et saa teeskennellä olevasi kukaan muu tai käyttää valenimeä. 

4 Käyttäjätili ja salasana

Palvelun käyttäminen voi edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa (”Tunnistautumisvälineet”). DigitalBooker:illa on koska tahansa oikeus muuttaa Tunnistautumisvälineitä esimerkiksi, jos se on välttämätöntä tietoturvasyistä. DigitalBooker ei koskaan tallenna salasanoja selväkielisenä eikä voi siitä syystä kertoa salasanaasi Sinulle. Tunnistautumisvälineet säilyvät DigitalBooker:in omistuksessa. 

Tunnistautumisvälineitä ei saa luovuttaa tai ilmaista kenellekään kolmannelle osapuolelle ja ne tulee säilyttää huolellisesti ja Sinä vastaat niillä tapahtuneesta käytöstä. Sinun tulee ilmoittaa meille välittömästi niiden oikeudettomasta käytöstä tai sellaisen yrityksestä.

5 Palvelun käyttö

DigitalBooker toimittaa Palvelun sellaisena kuin se on eikä anna takuuta, että Palvelu on käytössä keskeytyksettä tai virheittä tai että kaikki tieto tai muu materiaali, joka on saatavissa Palvelusta, on vapaata viruksista tai muista haitallisista kohteista, jollei pakottava laki toisin määrää.

Mikäli DigitalBooker korjaa virheen se voi tapahtua myös kiertämällä virhe tai toimittamalla Sinulle ohjeet sen kiertämiseksi. Palvelun virhe ei ole virhe, joka johtuu a) käyttövirheestäsi, laiminlyönnistäsi tai ulkoisista häiriötekijöistä; tai b) laitteidesi, tietoliikenneyhteyksiesi tai ohjelmistojesi aiheuttamista vioista ja häiriöistä.

Sinä olet vastuussa kaikista Palvelun käyttöön liittyvistä tiedon siirtoon liittyvistä kustannuksista.

6 Oikeudet Sinun tietojasi koskien

Sinä annat DigitalBooker:ille oikeuden tarkastaa Laitteeltasi tieto siitä, että Sinulla on oikeus käyttää Palvelua. DigitalBooker ei tutki Laitteeltasi muita tietoja, kuin mitä Ehdot oikeuttavat. 

Palvelua käytettäessä Sinun Laitteeseesi tallentuu evästeitä tunnistamistietoina. Palvelun evästeet sisältävät istunnon tunnisteavaimen. Evästeiden tarkoituksena on Sinun tunnistamisesi Palvelua käyttäessäsi.

Tietoa, joka syntyy Palveluun käyttäessäsi Palvelua (kuten esimerkiksi lokitiedot), kutsutaan ”Lokitiedoksi”.

Sinä hyväksyt, että Palvelu sisältää toiminnallisuuksia, jotka analysoivat ja lähettävät Lokitietoja DigitalBooker:ille ja tallentavat Lokitietoja. Tällaisia Lokitietoja ovat 1) Sinun Palvelussa antamasi tai Myyjän puolestasi syöttämät henkilötiedot ja Palvelussa syntyvät Sinua koskevat paikkatiedot ja henkilötiedot; 2) Sinun Palvelun käyttösi perusteella syntyvä kaikki tieto koskien esim. varauskäyttäytymistäsi ja tieto koskien käyttäytymistäsi ennen varausta (sisältäen esim. palvelujen ja aikojen selaamisen ja etsimisen).

Myyjällä on näkyvyys Sinun Palvelussa antamiisi tai Myyjän puolestasi syöttämiin henkilötietoihisi ja Myyjä vastaa niiden käytöstä omalta osaltaan. 

Sinä annat DigitalBooker:ille ja sen alihankkijoille oikeuden saada pääsy, tallentaa, analysoida ja muokata Lokitietojasi sekä kohdentaa Palvelussa näkemiäsi mainoksia ja markkinointia. 

Lokitietosi voivat olla myös ETA-alueen ulkopuolella, jos Sinä itse käytät Palvelua ETA-alueen ulkopuolella.

DigitalBooker:illa on oikeus myös hyödyntää Lokitietojasi Palvelun, muiden tuotteidensa ja muiden palveluidensa tekniseksi ja kaupalliseksi kehittämiseksi ja virhetilanteiden korjaamiseksi. 

Jos peruutat jonkin suostumuksesi taikka jos Sinä et anna DigitalBooker:ille Palvelun tarvitsemia tietoja, DigitalBooker:in ei ole välttämättä mahdollista tarjota Sinulle Palvelua osin tai kokonaisuudessaan. 

Palvelua käyttäessäsi Sinä tiedostat ja hyväksyt, että tiedot, jotka on lähetty Internetin tai muun tietoverkon välityksellä, eivät ole turvassa varmuudella. DigitalBooker ei ota vastuuta mistään vahingosta tai menetyksestä koskien Lokitietojasi tai muita tietoja, jotka Sinä lähetät DigitalBooker:ille tai Myyjälle Internetin tai muun tietoverkon välityksellä. 

7 Palvelun tietosisältösi ja käyttö

7.1 Yleistä

Vastaat Palveluun lisäämästäsi sisällöstä tai sen kautta kolmansille toimitetusta tiedoista ja aineistosta, sekä syötettyjen tietojen oikeellisuudesta ja käytöstä. Et saa syöttää lainvastaisia tai kolmansien oikeuksia rikkovia tietoja.

DigitalBooker:illa on oikeus poistaa tietojasi tai keskeyttää pääsysi Palveluun siltä osin, kun DigitalBooker epäilee Ehtojen rikkomusta tai kuin tähän on velvoite lain tai viranomaismääräyksen perusteella.

7.2 DigitalBooker:in Käyttöoikeus

DigitalBooker:illa on oikeus käyttää Palvelun käytöstä syntyviä kaikkia tietoja Palvelun toiminnan mahdollistamiseksi, mahdollisten virhetilanteiden korjaamiseksi, Palvelun kehittämiseen ja muokkaamiseen sekä Ehtojen mukaisten oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseen ja käyttämiseen.

DigitalBooker:illa on myös oikeus käyttää Palvelun käytöstä syntyviä tietoja anonyymisti DigitalBooker:in liiketoiminnan kehittämiseen ja markkinointiin. Voimme mm. käyttää Palvelussa olevaa tietoa luodessamme tilastotietoa Palvelun kautta tehdyistä varauksista, asiakkaista ja muista asioista, joista ei selviä asiakkaan tai käyttäjän identiteettiä.

DigitalBooker:in käyttöoikeudet jatkuvat Ehtojen päätyttyäkin.

8 Omistus- ja Immateriaalioikeudet; Luottamuksellisuus

Omistusoikeus ja kaikki immateriaalioikeudet Palveluun, sen tuottamiseksi käytettäviin järjestelmiin ja ohjelmistoihin sekä Dokumentaatioon, sekä kaikkien niiden kopioihin, muutoksiin, käännöksiin ja johdannaisiin ovat DigitalBooker:in tai sen lisenssinantajien tai toimittajien omaisuutta. Immateriaalioikeuksilla tarkoitetaan patentteja, keksintöjä, tavaramerkkejä, domain-nimiä, oikeutta tietotaitoon, tekijänoikeuksia, tekijänoikeuden lähioikeuksia sekä kaikkia muita aineettomia oikeuksia minkä tahansa oikeusjärjestelmän mukaan kaikkialla maailmassa ovatpa ne rekisteröityjä tai eivät, mukaan lukien kaikki muokkausoikeudet ja edelleen luovuttamisoikeudet koskien kaikkia edellä mainittuja kohteita.

Kaikki ei-julkisessa tiedossa oleva tieto Palvelua koskien kuten Palvelun rakenne, käyttöliittymä ja Palvelun perustana olevat ideat ovat aina DigitalBooker:in salaista tietoa etkä saa paljastaa niitä kolmansille osapuolille taikka käyttää niitä muutoin kuin Palvelun Ehtojen mukaiseksi käyttämiseksi, ilman DigitalBooker:in kirjallista lupaa. 

9 Teknisluontoisten tietojen käsittely

9.1 Yleistä

Tunnistamistiedolla tarkoitetaan Palvelun käyttäjään yhdistettävissä olevaa tietoa, jota Palvelussa ja Palvelun käyttämissä viestintäverkoissa käsitellään viestien siirtämiseksi, jakelemiseksi tai tarjolla pitämiseksi. Tunnistamistietoja käsitellään seuraavissa tilanteissa sekä lain nimenomaisesti sallimissa tilanteissa.

  1. a) Tunnistamistietoja käsitellään siinä määrin, kuin se on tarpeen Palvelun toteuttamiseksi ja käyttämiseksi sekä tietoturvasta huolehtimiseksi. 
  2. b) Tunnistamistietoja käsitellään teknistä kehittämistä varten. Tässä tarkoituksessa käsitellään edellä seuraavia tietotyyppejä: IP-osoite, selain, resoluutio, käyttöjärjestelmä, evästeet, käyttäjätunnus, tieto istunnon kestosta Palvelun eri osioissa seuraavan aikaa: kaksikymmentäneljä (24) kuukautta istunnosta.
  3. c) Palvelun osana olevien tietoliikenneliittymien, päätelaitteiden, viestintäverkon ja siihen liitettyjen palveluiden tunnistamistietoja käsitellään automatisoidusti tilastollista analyysiä varten, koska analyysiä ei voida muuten tuottaa ilman kohtuutonta vaivaa. Tästä analyysitiedosta ei voida tunnistaa yksittäistä käyttäjää.
  4. d) Tunnistamistietoja käsitellään Palvelun osana olevan maksullisen tietoyhteiskunnan palvelun, viestintäverkon tai viestintäpalvelun luvattoman käytön ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi ja selvittämiseksi. Tässä tarkoituksessa määrätään käytöstä erityisesti seuraavaa: Palvelusta voidaan hakea tarpeen mukaan Palvelun tuottamaa tietoa. Esimerkiksi IP-osoite, selain, resoluutio, käyttöjärjestelmä, evästeet, käyttäjätunnus, tieto istunnon kestosta Palvelun eri osioissa.
  5. e) Tunnistamistietoja käsitellään Palvelun osana olevan maksullisen tietoyhteiskunnan palvelun, viestintäverkon tai viestintäpalvelun luvattoman käytön selvittämiseksi. Tunnistamistietoja käsitellään automaattisen hakutoiminnon avulla, joka voi perustua viestien kokoon, yhteenlaskettuun kokoon, tyyppiin, määrään, yhteystapaan tai kohdeosoitteisiin. Tunnistamistietoja käsitellään myös manuaalisesti tilanteessa, jossa on perusteltu syy epäillä, että Palvelun osana olevaa viestintäverkkoa, viestintäpalvelua tai maksullista tietoyhteiskunnan palvelua käytetään näiden Ehtojen tai sen nojalla annettujen määräysten vastaisesti ja jos: 1) automaattisen hakutoiminnon avulla on havaittu viestinnässä tietoturvapoikkeama; tai 2) maksullisen tietoyhteiskunnan palvelun käytön kustannukset ovat nousseet epätavallisen korkeiksi; tai 3) viestintäverkossa havaitaan sinne oikeudetta asennettu laite, ohjelma tai palvelu; taikka 4) yksittäistapauksessa muusta 1–3 kohtaan rinnastuvasta, yleisesti havaittavissa olevasta seikasta voidaan päätellä, että viestintäverkkoa, viestintäpalvelua tai maksullista tietoyhteiskunnan palvelua käytetään Ehtojen tai sen nojalla annettujen määräysten vastaisesti.
  6. f) Tunnistamistietoja käsitellään maksujen määrittämistä ja laskutusta varten välttämättömiä tunnistamistietoja, sisäistä laskutusta varten välttämättömiä tunnistamistietoja, viestintäverkon välityksellä tarjottavien mahdollisten kuvatallenteiden, äänitallenteiden ja muiden maksullisten palveluiden laskutusta varten välttämättömiä tunnistamistietoja ja muita laskutuksen kannalta välttämättömiä tietoja. Tässä tarkoituksessa käsitellään seuraavia tietotyyppejä IP-osoite, selain, resoluutio, käyttöjärjestelmä, evästeet, käyttäjätunnus, tieto istunnon kestosta Palvelun eri osioissa seuraavan aikaa: kaksikymmentäneljä (24) kuukautta istunnosta.
  7. g) Tunnistamistietoja käsitellään, jos se on tarpeen viestinnän välittämisessä tapahtuneen teknisen vian tai virheen havaitsemiseksi, estämiseksi tai selvittämiseksi.

9.2 Tunnistamistietoja käsittelevät henkilöt

Tunnistamistietojen tarkemmin yksilöity käsittely on määrätty nimenomaisesti tehtäviksi tietyille DigitalBooker:in työntekijöille.

10 Voimassaolo

Voit lopettaa Palvelun käyttämisen koska tahansa poistamalla rekisteröintisi Palveluun tai ilmoittamalla siitä DigitalBooker:ille sähköpostitse. DigitalBooker voi päättää käyttöoikeutesi Palveluun koska tahansa ilmoittamalla sitä viimeistään kolmenkymmentä (30) päivää ennen päättymistä. 

DigitalBooker voi päättää käyttöoikeutesi Palveluun välittömästi, mikäli Sinä rikot Ehtoja olennaisesti.

Palvelun käytön tai käyttöoikeuden päättyessä jäävät voimaan ehdot, jotka koskevat omistus- ja Immateriaalioikeuksia, salassapitoa, vastuun rajoituksia sekä sovellettavaa lakia ja riidanratkaisua. Myös muut ehdot, joiden luonteensa vuoksi tulee jäädä voimaan, jäävät voimaan.

11 Muutokset Ehtoihin

Me voimme muuttaa näitä Ehtoja milloin tahansa. Hyväksyt uudet Ehdot, mikäli jatkat Palvelun käyttöä Ehtojen muutoksen jälkeen tai muuten hyväksyt ne. Mikäli et hyväksy muutoksia, Sinulla on oikeus lopettaa Palvelun käyttäminen koska tahansa poistamalla rekisteröintisi Palveluun tai ilmoittamalla siitä DigitalBooker:ille sähköpostitse.

12 Vastuu

Siinä määrin kuin pakottava laki sallii kyseisen rajoituksen, DigitalBooker ei ole vastuussa Sinulle aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista, kuten Sinulle aiheutuneista kustannuksista, saamatta jääneestä liikevaihdosta, voitosta tai säästöistä, tietojen katoamisesta tai muuttumisesta tai näistä aiheutuneista vahingoista kuten tietojen uudelleen luomisen tai siirron aiheuttamista kustannuksista taikka kateostosta.

13 Soveltuva laki ja oikeuspaikka

Näihin Ehtoihin soveltuu Suomen laki poislukien sen lainvalintasäännöt.

Kaikki Ehdoista aiheutuvat tai siihen liittyvät riitaisuudet ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti yhden (1) välimiehen toimesta. Välimiesoikeus kokoontuu Turussa. Edellä mainitusta poiketen DigitalBooker:illa on oikeus hakea turvaamistointa estääkseen tai päättääkseen Ehtojen rikkomuksen missä tahansa yleisissä tuomioistuimissa. 

Mikäli Sinä olet kuluttaja, kaikki Ehdoista aiheutuvat tai siihen liittyvät riitaisuudet ratkaistaan vastaajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Kuluttajan DigitalBooker:ia vastaan esittämä kuluttajansuojalainsäädäntöön perustuva vaatimus voidaan tutkia myös käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä kuluttajalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.

14 Ylivoimainen este

DigitalBooker ei vastaa viivästyksistä, virheistä tai vahingoista, jotka johtuvat DigitalBooker:in kohtuullisien vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota DigitalBooker:in ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sitoumushetkellä ja jonka seurauksia DigitalBooker ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Tällaisia esteitä ovat esimerkiksi luonnonmullistukset, normaalista poikkeavat sääolosuhteet, tulipalot, maanjäristykset, terroristiteot, sähkö- tai linjakatkokset, häiriöt Internet- tai muussa yleisessä verkko- tai tietoliikenteessä, tietoturvahyökkäykset, lakot, työtaistelutoimenpiteet tai viranomaismääräykset. Työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun DigitalBooker on itse sen kohteena tai siihen osallisena. Myös alihankkijoita kohdanneet vastaavat ylivoimaiset esteet katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi.

15 Yleistä

15.1 Ilmoitukset

Palvelua koskevat ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti kuten sähköpostilla. DigitalBooker voi pätevästi toimittaa ilmoituksia Sinulle Palvelun käyttöliittymässä. 

Vastaat, että yhteystietosi ovat ajan tasalla Palvelussa niiden muuttuessa.

15.2 Koko sopimus

Nämä Ehdot kattavat kaikki sen aihetta koskevat ehdot, ja ne korvaavat kaikki aikaisemmat kirjalliset ja suulliset tarjoukset, sopimukset, neuvottelut, markkinointimateriaalin ja muut tahdonilmaisut DigitalBooker:in ja Sinun välilläsi näiden Ehtojen aiheesta. 

15.3 Sähköpostin käyttö

DigitalBooker saattaa lähettää Sinulle sähköpostia salaamattomana tekstimuodossa, koska DigitalBooker on tietoinen siitä, että useimmat henkilöt eivät voi helposti käsitellä salattua sähköpostia. Tällaisen viestinnän turvallisuutta heikentää se, että väärin reititettynä tai siepattuna suojaamaton sähköposti voidaan lukea helpommin kuin suojattu sähköposti.

15.4 Osittainen pätemättömyys

Jos jokin Ehtojen kohta todettaisiin pätemättömäksi, jäävät Ehdot muilta osin voimaan. Ehtoja tulee tulkita siten, että alkuperäisen ehdon tarkoitus säilyy mahdollisimman pitkälti. 

15.5 Oikeuksista luopuminen

Jos DigitalBooker ei käytä Ehtojen mukaista oikeuttaan, ei tätä tulkita siten, että DigitalBooker olisi luopunut käyttämästä sanottua oikeuttaan. 

15.6 Oikeuksien siirtäminen ja alihankkijat

Sinä et voi siirtää käyttöoikeuttasi kolmannelle ilman DigitalBooker:in kirjallista etukäteistä suostumusta. DigitalBooker:illa on oikeus siirtää Palvelu ja sen tuottaminen ja nämä Ehdot ja sen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet kenelle tahansa kolmannelle osapuolelle ilman suostumustasi. 

DigitalBooker saa käyttää alihankkijoita. DigitalBooker vastaa alihankkijoidensa työstä kuin omastaan. 

15.7 Tietoyhteiskunnan palveluiden tarjoamisesta annetun lain tarkoittama yhteyspiste on:

DigitalBooker, Visma Passeli Oy
Sähköposti: info@digitalbooker.com

15.8 Valvova viranomainen

DigitalBooker:in toimintaa valvoo muun muassa Kuluttajavirasto:
Kuluttajavirasto
Haapaniemenkatu 4 A, 7. krs.
PL 5
00531 Helsinki