Asiakasrekisteri

 1. Rekisterinpitäjä

Kuonola Oy (y-tunnus: 2863517-1) Sentnerinkuja 5 00440 Helsinki Puh. 029 1700 810
 1. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Toimitusjohtaja Sentnerinkuja 5 00440 Helsinki Puh. 044 999 4447 info@kuonola.fi
 1. Rekisterin nimi

Kuonolan asiakasrekisteri
 1. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin, analysointiin ja palvelujen kehittämiseen, kuten mm.:
 • verkkopalvelut tai asiakasohjelma
 • asiakasviestintä ja markkinointitarkoitukset
 • suoramainonta, etämyynti ja muu suoramarkkinointi
 • markkina- ja mielipidetutkimukset
 • asiakasviestinnän ja asiakkaalle tarjottavien palveluiden segmentointi
 • rekisteröityjen profilointi perustuen esimerkiksi asiakkaan ostohistoriatietoihin tai kiinnostustietoihin (voi olla asiakkaan ilmoittamia tai voidaan kerätä verkkopalvelun käyttäytymisen perusteella)
 • käyttäjän päätelaitteen sijaintitietojen hyödyntäminen sijaintiperusteisten palvelun osien tarjoamiseksi ja kohdennetun mainonnan esittämiseksi (sijaintitietojen hyödyntämisen voi mobiilipalvelujen käyttäjä peruuttaa päätelaitteen ja sovelluksen asetuksista)
 • asiakaspalautteen käsittely ja siihen vastaaminen
 • asiakaskyselyt, esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyt
 • rekisterinpitäjän liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen.
 1. Käsittelyn oikeusperuste

Kuonolan oikeus käsitellä Asiakkaan henkilötietoja perustuu pääsääntöisesti asiakassuhteen synnyttämään oikeutettuun etuun. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös suostumuksen perusteella.
 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä asiakkaista seuraavia henkilötietoja ja niiden muutostietoja. Perustiedot, kuten
 • nimi
 • yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
 • syntymävuosi
 • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
Kanta-asiakkaista voidaan käsitellä lisäksi seuraavia tietoja, kuten
 • asiakkuuden alkupäivämäärä ja loppupäivämäärä
 • lemmikkieläimiä koskevat tiedot
 • ostotiedot
 • asiakasnumero
 • asiakkaaseen kohdistetut markkinointitoimenpiteet sekä tieto siitä, miten rekisteröity on näitä hyödyntänyt
Kuonolan verkko- ja mobiilipalvelun käyttäjistä voidaan käsitellä seuraavia tietoja
 • asiakasviestintään liittyvät tiedot, mukaan lukien palautteet, reklamaatiot ja asiakaspalvelupuhelut
 • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden välityksellä saatavat Kuonolan verkkopalvelujen käyttämistä koskevat tiedot ja tekniset tiedot
 • tiedot koskien asiakkaan luomaa omaa sisältöä tai muuta toimintaa Kuonolan verkkopalveluissa, kuten omien tietojen päivittäminen
 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään muun muassa sähköisistä palveluista esimerkiksi silloin kun asiakas rekisteröityy eri palvelukanavissa. Evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla sähköisissä palveluissa voidaan muodostaa kirjautuneista käyttäjistä selainyleisöjä joista ei kuitenkaan voida tunnistaa yksittäistä käyttäjää. Lisäksi Kuonola voi kerätä ja päivittää henkilötietoja henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, kuten väestötietojärjestelmästä ja muista yleisesti käytettävissä olevista rekistereistä.
 1. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Kuonolan ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa tahoille, joilla lainsäädännön mukaan on oikeus tietojen saantiin. Henkilötietojen käsittely on saatettu ulkoistaa valituille palveluntarjoajille kuten suoramarkkinointia toteuttaville yrityksille.
 1. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta tai rekisterinpitäjän lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi.
 1. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
 1. Rekisterin suojaus

Henkilötiedot on tallennettu rekisterinpitäjän sähköiseen järjestelmään, jonka  tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja tarvittavin muin tietoturvan toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä, jotka ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen, on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä yksilöllisellä käyttöoikeudella.
 1. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Jos tarkastuspyynnöt olisivat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti tai jos pyydetään useampia jäljennöksiä, peritään pyynnön toteuttamisesta hallinnollisiin kustannuksiin perustuva kohtuullinen maksu. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.